บริการเงินกู้

บริการสินเชื่อ เงินกู้เพื่อสมาชิก

เงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ, เงินกู้ฉุกเฉิน

loan

1. เงินกู้สามัญ
    1.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  12  เดือน
    1.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ
    1.3 กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิม ต้องชำระหนี้เงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 18 งวด
    1.4 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
    1.5 สมาชิกหน่วยย้ายให้เป็นไปประกาศสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นกู้สำหรับสมาชิกหน่วยย้ายข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ,ลูกจ้างประจำ,เงินกู้สามัญ
    1.6 กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 240 งวด
    1.7 ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 85 ปี  (ลูกจ้างประจำต้องชำระหนี้ให้ เสร็จสิ้นภายในอายุ 65 ปี)

2. เงินกู้พิเศษ
    2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 240 งวด
    2.2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 360 งวด
    2.3 ต้องชำระหนี้ให้้เสร็จสิ้น ภายในอายุ 85 ปี
พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ, ครูโรงเรียนเอกชน
    2.4 ต้องชำระหนี้ให้้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี

3. เงินกู้ฉุกเฉิน
    3.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    3.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ
    3.3 กรณีมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ต้องชำระหนี้เงินกู้มาแล้วอย่างน้อย  6 งวด
    3.4 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
    3.5 สมาชิกหน่วยย้ายให้เป็นไปประกาศสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นกู้สำหรับสมาชิกหน่วยย้าย
ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ, ลูกจ้างประจำ
    3.6 กู้ได้ไม่เกิน 200,000 ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน
    3.7 กู้ไม่เกิน 50,000 ไม่ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน
    3.8 ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 85 ปี (ลูกจ้างประจำต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 65 ปี)
พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ,พนักงานจ้างตามภารกิจ, ครูโรงเรียนเอกชน
    3.9 กู้ได้ไม่เกิน 200,000
    3.10 ต้องมีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ ค้ำประกัน 1 คน
    3.11 กู้ 20,001 - 50,000 ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน กู้ไม่เกิน 20,000 ไม่ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน
    3.12 ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 60 ปี

4. การค้ำประกัน
    4.1 เงินเดือนไม่เกิน 10,000 ค้ำประกันได้ 200,000
    4.2 เงินเดือน 10,001 - 15,000 ค้ำประกันได้ 250,000
    4.3 เงินเดือน 15,001 - 20,000 ค้ำประกันได้ 300,000 
    4.4 เงินเดือน 20,001 - 25,000 ค้ำประกันได้ 350,000
    4.5 เงินเดือน 25,001 - 30,000 ค้ำประกันได้ 400,000
    4.6 เงินเดือน 30,001 - 35,000 ค้ำประกันได้ 450,000
    4.7 เงินเดือน 35,001 ขึ้นไป ค้ำประกันได้ 500,000

1. หากผู้กู้มิใช่ข้าราชการ กู้ไม่เกิน 500,000 บาทต้องมีสามชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และหากู้กินกว่า 500,000 บาท ต้องมีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน หรือใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกันแทนบุคคล
2. การคำนวณหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด