บริการเงินฝาก

การให้บริการด้านเงินฝาก

5236

1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.25 ต่อปี (ยกเว้นภาษี)
   1.1 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 300 บาท
   1.2 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ปีละ 2 ครั้ง
   1.3 สามารถถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยได้

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
   2.1 อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี (ยกเว้นภาษี)
   2.2 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500 บาท
   2.3 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ปีละ 2 ครั้ง สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

3. เงินฝากประจำสินทวี
   3.1 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน25,000บาท รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 600,000บาท
   3.2 ฝากประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.30 ต่อปี
   3.3 ฝากประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35 ต่อปี
   3.4 ฝากประจำ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.40 ต่อปี
   3.5 ฝากประจำ 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี

4. เงินฝากประจำมีเป้าหมาย
   4.1 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
   4.2 รับดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาฝากไม่ต่ำกว่า 2 ปี
   4.3 หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 15 ต่อปี
   4.4 เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปีส่วนที่เกิน 1,000,000 อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี