สมาชิกภาพ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

 4500191

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่ง
   ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกองหรือสำนักการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ.ยะลา หรือ อบต. หรือเทศบาลในจังหวัดยะลา
   ข. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์นี้
   ค. เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จ.ยะลา
   ง. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกองหรือสำนักการศึกษา ที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ. หรือ อบต. หรือเทศบาล ในจังหวัดยะลา
   จ. พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา
   ฉ. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำงานประจำและได้รับการบรรจุในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลามาไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้รับใบอนุญาตให้การรับรอง
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุ-ประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

2. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 (2) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดยะลา
 (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
 (4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 (6) ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งและหน่วยงานดังต่อไปนี้
   ก. ลูกจ้างตามภารกิจ
   ข. เป็นครูหรือบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน
   ค. ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งใน
 (6) จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกอง หรือ สำนักการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ.ยะลา หรืออบต. หรือเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา
 (7) เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก อันหมายถึง “สามีหรือภรรยา บุตร ธิดา บิดาและหรือมารดาของสมาชิก