สมาชิกภาพ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด


แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่ง

    ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกองหรือสำนักการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ.ยะลา หรือ อบต. หรือเทศบาลในจังหวัดยะลา

    ข. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์นี้

    ค. เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จ.ยะลา                                        

    ง. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกองหรือสำนักการศึกษา ที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ. หรือ อบต. หรือเทศบาล ในจังหวัดยะลา   

   จ. พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา                                                     

   ฉ. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำงานประจำและได้รับการบรรจุในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลามาไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้รับใบอนุญาตให้การรับรอง                                              

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุ-ประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน


2. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดยะลา

(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

(6) ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

    ก. ลูกจ้างตามภารกิจ

   ข. เป็นครูหรือบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน

   ค. ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งใน

(6) จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดยะลาหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา หรือ ฝ่ายกอง หรือ สำนักการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงาน อบจ.ยะลา หรืออบต. หรือเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา

(7) เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก อันหมายถึง “สามีหรือภรรยา บุตร ธิดา บิดาและหรือมารดาของสมาชิก