ระเบียบสหกรณ์

4500191i

ระเบียบ - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
2. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2558 (ฉบับรวม)
3. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับสมบูรณ์)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
3. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
4. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง