รางวัลเกียรติยศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

สหกรณดเดน 65

 

ได้รับคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ดีเด่น เนื่องในวัน 100 ปี สหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

74744