รางวัลเกียรติยศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในวัน 100 ปี สหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

74744