วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 coop yala512

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด


 วิสัยทัศน์(Vision)

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริการฉับไว ใส่ใจสมาชิก


พันธกิจ(Mission) 

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลัก ธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป

2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

3. องค์กรเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองให้มากที่สุด