- ประกาศศูนย์ประสานงาน สสอค. สส.ชสอ. และ สส.สท. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด แจ้งราบละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ปี65

สสอค. รวมเรยกเกบ จำนวน 7007 บาท ดงน เงนส