- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม