- ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก ให้ปฏิบัติงานในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 (สำรองเพิ่มเติม)