- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปี 2566