- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตสมาชิก