โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 65 ณ มัสยิดบ้านจำปูน อ.รามัน จ.ยะลา 7/8/2565

DSC 0089 resize

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 65 ณ มัสยิดบ้านจำปูน อ.รามัน จ.ยะลา 7/8/2565