โครงการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3) 7/10/2565

DSC 0823

โครงการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3) 7/10/2565