โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2566

20230917 101613

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2566

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด