โครงการสารุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปี (ม.ค - มิ.ย. 2566) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

DSC01788

โครงการสารุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปี (ม.ค - มิ.ย. 2566) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566