โครงการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 (ครั้งที่ 2) 4/10/2565

DSC 0782

โครงการประชุมชี้แจงสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2565 (ครั้งที่ 2)