- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการดำเนินการ และนายพิพัฒน์พงศ์ จินดารัตน์

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการดำเนินการ และนายพิพัฒน์พงศ์ จินดารัตน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ริชมินด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

 

338166530 268388822178281 6499468103896466600 n

338167633 179842371526298 6273143711194910914 n

338016050 2457780027718052 750311614141598740 n

338003380 202030922450419 2571622993444048370 n