- ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินสวัสดิการสมาชิก