สสอค.1

สสอค. รวมเรยกเกบ จำนวน 7007 บาท ดงน เงนส 1